• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja oznaÄŤena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Vas Vidonci Kmetijstvo
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:74. Error 9: Invalid character

Kmetijstvo

natisni

Delež kme?kega prebivalstva se tako kot na celotnem obmo?ju Gori?kega tako tudi v Vidoncih iz leta v leto zmanjšuje.

V ?asu po drugi svetovni vojni se je zelo pove?al delež polkmetov, ki obdelujejo zemljo po službi. V zadnjem ?asu se je na veliko razmahnilo tudi vikendarstvo.
Kmetovanje v vasi je predvsem sodobno in strojno, saj le z uvedbo agrotehniških in agrokemi?nih sredstev ter novih kmetijskih strojev kmetijstvu prinaša dohodek.
Glede na namen je kmetijstvo predvsem polikulturno in samooskrbno, saj kmetje prideluje hrano samo zase oz. svojo družino.  

Najve?ji delež med kategorijami rabe tal predstavlja gozd. Sledijo travniki, kateri se pove?ujejo zaradi opuš?anja njiv. Njive so ve?inoma v nižjih predelih vasi, najdemo pa jih tudi na površju z ve?jimi nakloni, kar pa otežuje strojno obdelovanje, najmanjši delež zavzemajo vrtovi. Nekatere kmetije imajo tudi pašnike, precej pa je vinogradov in sadovnjakov.

Njive v nižini Njive na gri?u

 

 

 

 

 

 

Najpomembnejšo kmetijsko panogo v vasi predstavlja poljedelstvo s pridelovanjem predvsem koruze (za silažo in za zrnje), žit (pšenica je?men žito, oves), krompirja, krmne pese in bu?, iz katerih pridobivajo bu?no olje v zasebnih oljarnah na podeželju. Druga pomembna panoga je živinoreja, in sicer praši?ereja, nekaj govedoreje in perutninarstvo, ena kmetija pa se ukvarja tudi z ov?jerejo. Pomembna panoga je tudi vinogradništvo, s katerim se nekateri ukvarjajo intenzivno. Gojijo mnoge zelo znane sorte vinske trte, kot na primer: Chardonay, Sauvignon, Laški rizling, Renski rizling, Modra Frankinja…

Vinograd 1 Vinograd 2

 

 

 

 

 

 

Veliko hiš pa ima v okolici še brajde (šmarnica, jurka), ki so poleti prijetno zato?iš?e pred soncem. Tudi sadjarstvo je v precejšnji meri prisotno v vasi. Ponekod najdemo sadovnjake z novejšimi sortami sadja, vsaka hiša pa ima sigurno tudi starejša sadna drevja jabolk, hrušk in sliv, iz katerih mnogi še danes pridelujejo žganje.

V vasi je prisoten trend zmanjševanje števila kme?kega prebivalstva, kmetijske pridelave in kr?enje kmetijskih površin, kar je povezano z depopulacijo. Država to skuša omiliti s subvencijami, z namenom prepre?evati zaraš?anje površin. Suša in ostale vremenske ujme kot so nevihte s to?o v zadnjih letih povzro?ajo vse hujše posledice in predstavljajo za kmete, kot tudi za ostale vaš?ane velik problem. Kljub finan?nim sredstvom, ki jih kmetje zaradi posledic le tega lahko pridobijo s strani države, predstavlja to za njih veliko nezadovoljstvo in negotovost.